Навіны

Навіны на тэму: Беласток

Жара, спорт і грошы

Па­ча­так ле­та, а пік жа­ры ў раз­га­ры. Ра­ней не­як не кра­на­ла да жы­во­га та­кое рэз­кае па­цяп­лен­не. А за­раз ві­да­воч­на на­ле­жу…

30.06.2021
Дыктатура і эміграцыя

На на­шых ва­чах пра­цяг­ва­ец­ца зма­ган­не бе­ла­ру­ска­га на­ро­да за сваё па­лі­тыч­нае і на­цы­я­наль­нае вы­жы­ван­не. «Жы­ве Бе­ла­русь!» — гэ­та за­раз не толь­кі…

23.06.2021
Прэзідэнт прыехаў да нас

Ка­лі, ша­ноў­ныя чы­та­чы, глядзіце гэты артыкул з «Ні­вы», у Бель­ску-Пад­ляш­скім, у Агуль­на­а­ду­ка­цый­ным лі­цэі з бе­ла­ру­скай мо­вай на­ву­чан­ня імя Бра­ніс­ла­ва Та­раш­ке­ві­ча,…

09.06.2021
Маем і такі май (2)

Ка­лі ты­дзень на­зад уз­га­даў я пра не ха­рак­тэр­нае маю над­вор’е ў пер­шых днях гэ­та­га ме­ся­ца, то на­ступ­ныя дні пры­нес­лі цяп­ло,…

19.05.2021
Маем такі май

Не­як дзіў­на рас­па­чаў­ся нам май­скі, вес­на­вы пе­ры­яд. Пра­ва­слаў­ны Вя­лік­дзень 2021 го­да са сва­ім над­вор’­ем па поў­най пра­гра­ме пад­вёў, а мож­на…

11.05.2021
Велікодная стрыжка

Ужо дру­гі год за­пар пан­дэ­мія ві­сіць над на­шы­мі га­ло­ва­мі, ста­ла­мі, сем’­я­мі, гра­мад­ства­мі і ўсім све­там. Дзяр­жаў­ныя аб­ме­жа­ван­ні, са­ма­аб­ме­жа­ван­ні, чар­го­вая хва­ля…

06.05.2021
Малю і прашу

Як не бач, і Вя­лік­дзень пе­рад на­мі. Свя­та свят у на­шай хрыс­ці­ян­скай тра­ды­цыі пры­но­сіць як заў­сё­ды на­дзею збаў­лен­ня. На­ша ча­ла­ве­чае…

28.04.2021
Шулякі — паветраныя паляўнічыя

Ты­дзень та­му на­зад, пі­шу­чы пра пар­ку зуб­роў, якая мі­ла­ва­ла­ся пад да­стой­ным ду­бам по­бач баць­коў­скай ха­ты, а за якой на­зі­раў я…

21.04.2021
Моц зуброў

Кра­са­вік, згод­на са сва­ёй на­ту­рай і поль­скай пры­каз­кай, упе­ра­меж­ку пры­но­сіць нам кры­ху зі­мы і кры­ху ле­та. Ад­нак на­пе­рад крок за…

15.04.2021
Сустрэча з прэзідэнтам

Свят­ка­ван­ні Ак­ту 25 Са­ка­ві­ка прай­ш­лі з но­вы­мі вык­лі­ка­мі і па­зі­тыў­ны­мі эмо­цы­я­мі пры ўсёй цяж­кас­ці і скла­да­нас­ці сі­ту­а­цыі ў Бе­ла­ру­сі. Ка­лі…

07.04.2021
Не для дык­та­туры

Свят­ка­ван­ні Ак­ту 25 Са­ка­ві­ка прай­ш­лі па ўсім све­це з год­нас­цю і на­леж­най гэ­та­му дню па­зі­тыў­най энер­гі­яй. Па ўсёй Бе­ла­ру­сі, ня­гле­дзя­чы…

30.03.2021
Жыць для Беларусі

Жы­ве Бе­ла­русь! Фе­лье­тон па­чы­наю клі­чам, якім звы­чай­на за­вяр­ша­ем свят­ка­ван­ні чар­го­вай га­да­ві­ны аб’­яў­лен­ня 25 Са­ка­ві­ка 1918 го­да на ге­а­па­лі­тыч­най кар­це Еў­ро­пы…

27.03.2021
Вясны кліч і зімовы ўспамін

Ня­гле­дзя­чы на ўся­ля­кія пры­род­ныя ана­ма­ліі, вяс­на са сва­ім цяп­лей­шым ды­хан­нем па­ма­лень­ку сіг­на­ліць сваё хут­кае пры­быц­цё і ў пад­ляш­скія пра­сто­ры і…

17.03.2021
«Ніва» роднага краю

Як не гля­дзі, род­най «Ні­ве» ўжо 65 га­доў. Пі­шу гэ­ты фе­лье­тон пад уз­дзе­ян­нем роз­ду­маў, якія няў­хіль­на пры­хо­дзяць пры та­кіх да­стой­ных…

03.03.2021
Чыгуначная Пагоня

У па­пя­рэд­нім ну­ма­ры тыд­нё­ві­ка апі­саў я кры­ху ўра­жан­няў ад свай­го гі­ста­рыч­на­га па­да­рож­жа цяг­ні­ком па мар­ш­ру­це Бе­ла­сток — Гай­наў­ка — Сед­ль­цы…

24.02.2021

Архіў

Іншыя навіны

Відэа

праваабарончыя сайты