Навіны

Навіны на тэму: Яўген Вапа

Мяжа бесчалавечнай гульні

На жаль, як ужо бывала і ў нядаўнім мінулым, такая напружанасць і эскалацыя нелегальнай міграцыі прыносіць з сабою і смяротныя…

23.09.2021
Перапіс нашага гонару

Лі­ча­ныя дні за­ста­юц­ца да кан­ца ве­рас­ня і тым са­мым да апош­ніх дзён усе­а­гуль­на­га пе­ра­пі­су на­сель­ні­цтва ў Поль­ш­чы.

15.09.2021
Памяці Алеся Разанава

Бяжым і спяшаем. Неяк не зможам учытацца ў паэзію і прозу містэрыі штодзённага жыцця. Дзень мімалётнасці ў прамінанні і забыцці.

01.09.2021
Жаль і страх

Пушчанскаму чалавеку застаецца толькі жаль і страх у такой рэчаіснасці — жаль па несабраных грыбах і страх перад вайною.

26.08.2021
Звяры і грыбы

Вашы вочы і вушы мусяць абавязкова працаваць на чатыры стараны свету, каб не трапіць у пастку лясных нетраў.

24.08.2021
Злачынная дыктатура

Многім сітуацыя ў Беларусі нагадвае 1930-я гады, якія закончыліся гібеллю беларускай інтэлігенцыі і Курапатамі пад Менскам — сімвалам сталінскіх расстрэлаў.

21.07.2021
Беларускае выгнанне

Іду­чы ву­лі­ца­мі Бе­ла­сто­ка, што­раз час­цей чу­ваць ру­ска-бе­ла­ру­скую тра­сян­ку з вус­наў усіх па­ка­лен­няў ча­ла­ве­ча­га ро­ду. Ус­ход­ні ак­цэнт чу­ваць так­са­ма час­цей ад…

08.07.2021
Жара, спорт і грошы

Па­ча­так ле­та, а пік жа­ры ў раз­га­ры. Ра­ней не­як не кра­на­ла да жы­во­га та­кое рэз­кае па­цяп­лен­не. А за­раз ві­да­воч­на на­ле­жу…

30.06.2021
Дыктатура і эміграцыя

На на­шых ва­чах пра­цяг­ва­ец­ца зма­ган­не бе­ла­ру­ска­га на­ро­да за сваё па­лі­тыч­нае і на­цы­я­наль­нае вы­жы­ван­не. «Жы­ве Бе­ла­русь!» — гэ­та за­раз не толь­кі…

23.06.2021
Прэзідэнт прыехаў да нас

Ка­лі, ша­ноў­ныя чы­та­чы, глядзіце гэты артыкул з «Ні­вы», у Бель­ску-Пад­ляш­скім, у Агуль­на­а­ду­ка­цый­ным лі­цэі з бе­ла­ру­скай мо­вай на­ву­чан­ня імя Бра­ніс­ла­ва Та­раш­ке­ві­ча,…

09.06.2021
Маем і такі май (2)

Ка­лі ты­дзень на­зад уз­га­даў я пра не ха­рак­тэр­нае маю над­вор’е ў пер­шых днях гэ­та­га ме­ся­ца, то на­ступ­ныя дні пры­нес­лі цяп­ло,…

19.05.2021
Маем такі май

Не­як дзіў­на рас­па­чаў­ся нам май­скі, вес­на­вы пе­ры­яд. Пра­ва­слаў­ны Вя­лік­дзень 2021 го­да са сва­ім над­вор’­ем па поў­най пра­гра­ме пад­вёў, а мож­на…

11.05.2021
Велікодная стрыжка

Ужо дру­гі год за­пар пан­дэ­мія ві­сіць над на­шы­мі га­ло­ва­мі, ста­ла­мі, сем’­я­мі, гра­мад­ства­мі і ўсім све­там. Дзяр­жаў­ныя аб­ме­жа­ван­ні, са­ма­аб­ме­жа­ван­ні, чар­го­вая хва­ля…

06.05.2021
Малю і прашу

Як не бач, і Вя­лік­дзень пе­рад на­мі. Свя­та свят у на­шай хрыс­ці­ян­скай тра­ды­цыі пры­но­сіць як заў­сё­ды на­дзею збаў­лен­ня. На­ша ча­ла­ве­чае…

28.04.2021

Архіў

Іншыя навіны

Відэа

праваабарончыя сайты